$left
$middle

Oxie Centrum

Malmö stad ska göra klart den allmänna platsmarken i Oxie C under våren/sommaren 2022. Projektet gäller Murtegelvägen, Lertegelvägen och del av Tegelbruksvägen. Dom befintliga gatorna ska rustas upp och det kommer även att anläggas en ny park och torgyta.

Arbetet ska delas in i två etapper och den första etappen innefattar park, breddning av befintlig vägbro samt upprustning av Tegelbruksvägen. Anledningen till att cykelbanan inte byggdes vidare längs med Tegelbruksvägen var att passagen över vägbron är för smal i dagsläget. Detta kommer vi åtgärda i denna entreprenader och bygga färdigt cykelbana längs med Tegelbruksvägen. Enligt nuvarande tidplan för projektet planerar vi att påbörja entreprenaden under våren/sommaren 2022.

Den andra etappen innebära justering av Murtegelvägen bl a ny gång- och cykelpassagen och ny asfaltstopp. Denna etapp innefattar även justeringar av Lertegelvägen samt ny torgbildning söder om Lertegelvägen. I dagsläget finns det ingen tidplan för när denna etappen kommer påbörjas utan det har att göra med när byggaktörerna färdigställer deras entreprenader.