$left
$middle

Rosengård

Rosengård växer. Stadsdelen ska bli mer sammanlänkad med resten av staden, för att ge möjligheter för människor från olika stadsdelar att mötas i trivsamma och attraktiva livsmiljöer.

Malmös stadsväv växer österut

Rosengård ligger i Malmös östra delar innanför Inre ringvägen. Här bor omkring 34 000 personer och en större andel av befolkningen är yngre än genomsnittet i staden. Flera av Rosengårds bostadsområden karaktäriseras av miljonprogrambygget från 1960- och 70-talet. Därtill kommer villaområden, stora grönstråk, skolor, förskolor samt Östra Kyrkogården.

Under de närmaste decennierna ska stadsdelen utvecklas med cirka 2 800 nya bostäder, 500 grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser. Arbetet börjar nu och beräknas vara klart omkring år 2040. En viktig del i omvandlingen är att bygga om Amiralsgatan till en mer trygg och befolkad miljö.

En tät, grön och funktionsblandad stadsdel

Visionen för Rosengård är att området ska länkas samman med den övriga staden för att skapa möten mellan människor i trivsamma och attraktiva livsmiljöer. Satsningar på ökad integration, närhet till arbete, bra pendlingsmöjligheter och bättre markutnyttjande är investeringar som ger sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster.

Utgångspunkten för Malmös stadsplanering är att sträva efter en tät, grön och funktionsblandad stad. Stadsutvecklingen ska fungera som en motor för sociala förändringar genom att skapa nya attraktiva livsmiljöer och överbrygga fysiska hinder.

Omvandlingen av Amiralsgatan från en huvudled till en stadshuvudgata kantad med bostäder och verksamheter, samt de nya tågstationerna Rosengård och Persborg, bidrar till möjligheten att förverkliga visionen.

Kontaktinformation och länkar

sv