$left
$middle

Pp 6051, Amiralsgatan och station Persborg

Planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg beskriver den planerade utvecklingen av området under de närmaste decennierna.

Förslaget syftar till att genom fysiska stadsövergripande satsningar förbättra de sociala förhållandena i området. Nya attraktiva livsmiljöer ska leda till ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling. Arbetet kommer att pågå till år 2040.

Förslaget innebär bland annat:

  • En möjlig utbyggnad för cirka 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser samt omdisponering av grundskoleplatser och etablering av nya förskolor.
  • En ombyggnad av Amiralsgatan till en mer trygg gatumiljö.
  • En utveckling av stationsområdet runt Persborg med nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola.

Planprogrammet består av en visionsbild för utveckling av området fram till år 2040. Visionsbildens bärande del är att med fysisk stadsutveckling förbättra sociala och hälsomässiga förhållanden i området. Genom en omvandling av Amiralsgatan till en stadshuvudgata finns utrymme att omvandla gatan till ett mer stadsmässigt gaturum med lägre hastigheter, korsningar i plan och både bostäder och verksamheter som är tillgängliga från gatunivå. Positiva effekter av en sådan stadsutveckling är att barriärer bryts, trafiktempot sänks, tryggheten och säkerheten ökar och att underlaget för kollektivtrafik och service ökar. Förändringar som bedöms ge goda förutsättningar för att knyta hela området närmare Malmös stadskärna

Förslaget omfattar även hur stationsområdet runt Persborg kan utvecklas och stärka området som en mötesplats i stadsdelens sydvästra utkant genom att nya bostäder och lokaler för nya verksamheter etableras.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pp 6051 Planprogram godkännande 211216.pdf Pdf, 45.9 MB. 45.9 MB 2021-12-29 08.20
Pp 6051 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2022-02-18 08.47
Pp 6051 Bilaga 1.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2022-02-18 08.47
Pp 6051 Bilaga 2.pdf Pdf, 24.1 MB. 24.1 MB 2022-02-18 08.47
sv