Pp 6051, Amiralsgatan och station Persborg

Planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg beskriver den planerade utvecklingen av området under de närmaste decennierna.

Förslaget syftar till att genom fysiska stadsövergripande satsningar förbättra de sociala förhållandena i området. Nya attraktiva livsmiljöer ska leda till ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling. Arbetet kommer att pågå till år 2040.

Förslaget innebär bland annat:

  • En möjlig utbyggnad för cirka 2 800 nya bostäder, 1 500 nya arbetsplatser samt omdisponering av grundskoleplatser och etablering av nya förskolor.
  • En ombyggnad av Amiralsgatan till en mer trygg gatumiljö.
  • En utveckling av stationsområdet runt Persborg med nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny förskola.
Planprogrammet antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Förslaget med modell har varit på samråd

Planprogrammet för Amiralsgatan och Station Persborg har varit på samråd. Under perioden 2 mars till 10 april 2020 har du som berörts av förslaget kunnat säga vad du tycker. Nästa steg i planprocessen är granskning, som vi skriver om här när det är aktuellt.

Planprocessen

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har inkommit med reservationer över stadsbyggnadsnämndens beslut att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att omvandla Amiralsgatan
från infartsled. Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande där man särskilt vill poängtera att det är viktigt att föra en omfattande dialog med de boende i området.

Särskilda yttranden och reservationer bifogas:
-Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23
-Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2018-08-23
-Reservation från Sverigedemokraterna 2018-08-23
-Särskilt yttrande från Moderaterna och Centerpartiet 2020-02-13
-Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2020-02-13
-Reservation från Moderaterna 2020-02-13
-Reservation från Sverigedemokraterna 2020-02-13

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Handlingar