$left
$middle

Pp 6052, västra Hyllie

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för västra Hyllie.

Planprogrammets syfte är pröva möjligheterna att bygga tät och blandad stad i planområdet samt att utgöra ett underlag för detaljplanering.

Planområdet är ca 25 ha stort och ligger nästan helt inom 1 km:s radie från Hyllie station och till ca 75 % inom 750 m från stationen. Området är obebyggt. I området finns dagvattendammar och tillfällig markparkering (1200 bpl). Lorensborgsgatan, Hyllie stationsväg och Sivåkersvägen samt cykelbanor löper genom planområdet.  

Handlingar

sv