$left
$middle

Pp 6056 Västra Flensburg (Medeon)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
Planprogram för västra Flensburg i Södra Innerstaden i Malmö (Pp 6056). Under samrådstiden 8 juni – 31 augusti 2023 kan du lämna synpunkter.

Sammanfattning

Region Skåne behöver nya byggnader för vård på södra sjukhusområdet i Malmö. Samtidigt vill Medeon med flera utveckla sina verksamheter i området. Därför har Malmö stad tagit fram ett planprogram som tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av området västra Flensburg.

Planprogrammet har fokus på den övergripande strukturen och olika funktioners lokalisering inom området. Planprogrammet beskriver hur en unik stadsmiljö kan skapas mitt i Malmö – en plats där byggnader för vård, forskning och utbildning samt bostäder och för­skolor möts kring en grönskande park.

Planprogrammet omfattar:

 • cirka 22 hektar
 • cirka 65 000 kvadratmeter bruttoarea tillkommande yta för Region Skånes vårdverksamhet
 • cirka 320 förskoleplatser i nya förskolor inom planområdet
 • cirka 50 000 kvadratmeter bruttoarea tillkommande yta för forskning/Life Science/Medeon (befintligt är knappt 30 000 kvadratmeter bruttoarea)
 • cirka 850 bostäder – varav 500 tillkommande i planförslaget
 • två mobilitetshus med sammanlagt cirka 670 parkeringsplatser
 • cirka 3 hektar sammanhängande inre parkrum
 • planförslaget förutsätter att 160 förskoleplatser ersätts utanför planområdet

Planprocessen

Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande och Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat in en gemensam reservation, Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande och Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Alla handlingar inklusive reservationer och särskilda yttranden finns att läsa nedan. En webversion av planprogrammet finns på följande länk.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att godkännas av stadsbyggnadsnämnden och därefter av kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 juni – 31 augusti 2023 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Häng med på gåtur under samrådet och boka in oss för presentation

Under samrådet kommer gåturer tillsammans med representanter från stadsbyggnadskontoret att anordnas i området. Se datum för gåturer och anmäl dig här. 

Organisationer och föreningar kan även boka in oss för en presentation av planprogrammet. Skicka intresseanmälan här.

Samrådshandlingar

Svar på enkät

I maj 2022 utfördes en enkät bland användare och boende i närområdet av Flensburg.

sv