$left
$middle

Om detaljplaner

När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Detaljplanen beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område.
Detaljplanen är juridiskt bindande.

Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål- allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för industri.

Efter dialog med våra utredare om detaljplanens utformning, får du besked om stadsbyggnadskontoret anser att en planprocess kan inledas för att pröva förslagets lämplighet. Denna inledande del av processen är kostnadsfri och inte bindande. Vill du få ditt beslut omprövat politiskt så kan du därefter bekosta en avgiftsbelagd begäran om planbesked.

Planavgift

Din kostnad för detaljplanen, den så kallade planavgiften beräknas enligt en taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Planavgiften beräknas som regel utifrån den bruttoarea tillkommande byggrätt som finns i detaljplanen (se hur stadsbyggnadskontoret beräknad tillkommande i nedan dokument). Priset per kvadratmeter blir lägre ju större area detaljplanen har. I vissa fall används en timdebitering istället för beräkning, t.ex. vid mycket små byggrätter. Planavgiften regleras i ett planavtal som tecknas inför det att stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att inleda arbete med detaljplanen.

Vad gäller för din fastighet?

I kartan nedan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Du kan söka både på adress och fastighetsbeteckning och se om det finns en detaljplan för ditt område. Hör av dig till stadsbyggnadskontoret om du behöver hjälp med att tolka kartan.

sv