$left
$middle

Om detaljplaner

När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Detaljplanen beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område.
Detaljplanen är juridiskt bindande.

Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål- allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för industri.

Vid behov av ny detaljplan ansöker du om planbesked via e-tjänst.

Vad regleras i detaljplanen?

Detaljplanen består av planbeskrivning och plankarta med planbe­stämmelser som reglerar markanvändning med använd­ningsgränser, exploateringsgrad, byggnadsvolymer, gestaltning med mera. Plankartan är juridiskt bindande. Plan­beskrivningen beskriver planens innehåll, förutsättning­ar, genomförande och konsekvenser av planen.

Byggrätt

En byggrätt är den rättighet som du som fastighetsägare har att bygga på en tomt. Att ta reda på byggrätten för just din fastighet kan vara relevant om du exempelvis planerar att göra en tillbyggnad, bygga ett garage eller liknande. När du har fått reda på byggrätten så vet du hur många antal kvadratmeter som du eventuellt har kvar att använda.

Prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Vanligtvis betyder det att marken inte får bebyggas.

Planavgift

Sedan juli 2023 debiteras detaljplanen, den så kallade planavgiften, enligt en timtaxa som bestäms av kommunfullmäktige. En detaljplan tar som regel minst 100 timmar men kan beroende på omfattning ta betydligt längre tid än så.

Vad gäller för din fastighet?

I kartan nedan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Du kan söka både på adress och fastighetsbeteckning och se om det finns en detaljplan för ditt område. Hör av dig till stadsbyggnadskontoret om du behöver hjälp med att tolka kartan.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv