$left
$middle

Pp 6049, Gottorps Allé

Planprogram för Gottorps Allé.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden tagit fram detta planprogram. Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild, en bebyggelsestruktur och planeringsriktlinjer för områdets innehåll.

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, både socialt och miljömässigt, enligt översiktsplanens intentioner. Boende får tillgång till boendemiljöer med kvalitéer och upplevelsevärden där förutsättningar skapas för ett hälsosamt liv. Planprogrammet ska även säkerställa att det kan skapas en innehållsrik park- och grönstruktur för fler än bara de som kommer att bo i området. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • 2016-12-05 Planprogram Gottorps allé
  • Pp 6049 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv