$left
$middle

Pp 6044, Törnrosen och del av Örtagården

Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård i Malmö

Syftet med detta planprogram är att öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Rosengård. Det innebär att utreda och ge förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan tillföras den befintliga bebyggelsestrukturen från 60-talet, på ett sådant sätt att viktiga samhälls- och socioekonomiska effekter uppnås, samtidigt som befintliga värden tillvaratas. En viktig utgångspunkt i detta arbete har varit tävlingsförslaget Culture Casbah. Planprogrammet anger kommunens avsikter med området och ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Stadsbyggnadsnämnden har 2015-04-16 godkänt planprogrammet för Törnrosen och del av Örtagården.

________________________________________________

Planprogramförslaget ska ses i ett längre perspektiv. Vissa delar i förslaget går att genomföra inom en snar framtid medan andra kräver ett vidare utredningsarbete.

Det grundläggande förslaget presenteras i en Strukturplan. De mer specifika delarna av förslaget redovisas på tre tematiska Strategikartor; bebyggelse, rörelser och trafik och platser och gröna värden. Planprogramförslaget innebär att Törnrosen och Örtagården förtätas med bostäder och kompletteras med olika typer av verksamheter, platser och gröna kopplingar. Gator byggs om för att anpassas till den nya strukturen, som då får karaktären av smalare och tätare stadsgator. Detta ger en stadsmässighet som passar väl in i den ökade variationen och antal målpunkter, som tillkommer utmed gatan.


Godkänd:

sv