$left
$middle

Pp 6053, Sofielunds verksamhetsområde

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde, Pp 6053, godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 september 2021.

Planprogrammet består av en målbild. Målbilden grundar sig på översiktsplanen och tillhörande platsspecifika riktlinjer (2018) samt Arkitekturstaden Malmö. Målbilden visar på:

  • Hur Sofielunds verksamhetsområde kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.
  • Hur planområdets betydelse säkerställs som ett dynamiskt näringslivsområde parallellt med ett kultur- och fritidsliv genom möjlighet för en utökad markanvändning.
  • Hur industrins och transporters buller ges företräde framför inslag av störningskänsliga verksamheter som bostadsetablering. Att bostadsetablering inte möjliggörs.
  • Hur en symbolisk kulturljudzon blir ett självklart inslag där kultur- och fritidsliv kan leva i symbios med industrin och transportbuller även under kvällar och helger.
  • Hur tunga transporter fortsättningsvis får plats samtidigt som Norra Grängesbergsgatan anpassas till ett trafiksäkert och upplevelserikt stråk.
  • Hur lämplig markanvändning kring Station Rosengård kan ske för att skapa ett gott samspel med den etablerade, karaktärsfulla och mångfacetterade Norra Grängesbergsgatan.
  • Hur hänsyn ska tas till områdets industriarkitektur och andra historiska spår.
  • Avslutningsvis förespråkar målbilden en fortsatt utveckling av rådande s.k. Community nätverk - en deltagarkultur - där utvecklingen i verksamhetsområdet även fortsättningsvis, sker på aktörernas egna initiativ.

Planprocessen

Planprogrammet har varit utsänt för samråd under tiden 1 februari 2021 – 31 mars 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Det godkända planprogrammet är inte juridisk bindande utan vägledande i den efterföljande planprocessen. Innehållet i planprogrammet kan därför inte överklagas.

Handlingar

sv