Pp 6053, planprogram för Sofielunds verksamhetsområde

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
planprogram för Sofielunds verksamhetsområde. Under samrådstiden 1 februari - 31 mars 2021 kan du lämna synpunkter.

Sammanfattning

Förslaget utgörs av en målbild. Målbilden grundas på översiktsplanen och tillhörande platsspecifika riktlinjer (2018) samt Arkitekturstaden Malmö. Målbilden visar på:

 • Hur Sofielunds verksamhetsområde kan bli Malmös mest betydelsefulla och dynamiska kultur-, fritid- och näringslivcentrum.
 • Hur planområdets betydelse säkerställs som ett dynamiskt näringslivsområde parallellt med ett kultur- och fritidsliv genom möjlighet för en utökad markanvändning.
 • Hur industrins och transporters buller ges företräde framför inslag av störningskänsliga verksamheter som bostadsetablering. Att bostadsetablering inte möjliggörs.
 • Hur en symbolisk kulturljudzon blir ett självklart inslag där kultur- och fritidsliv kan leva i symbios med industrin och transportbuller även under kvällar och helger.
 • Hur tunga transporter fortsättningsvis får plats samtidigt som Norra Grängesbergsgatan anpassas till ett trafiksäkert och upplevelserikt stråk.
 • Hur lämplig markanvändning kring Station Rosengård kan ske för att skapa ett gott samspel med den etablerade, karaktärsfulla och mångfacetterade Norra Grängesbergsgatan.
 • Hur hänsyn ska tas till områdets industriarkitektur och andra historiska spår.
 • Avslutningsvis förespråkar målbilden en fortsatt utveckling av rådande s.k. Community nätverk - en deltagarkultur - där utvecklingen i verksamhetsområdet även fortsättningsvis, sker på aktörernas egna initiativ.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.


INSTRUKTION FÖR UPPKOPPLING TILL DIGITALT SAMRÅDSMÖTE FÖR MKB:S BERÖRDA HYRESGÄSTER

Tid för digitalt samrådsmöte: onsdagen den 10 mars 2021 kl.18:00 – 19.30

Länk för att delta på samrådsmötet. Genom att kopiera på länken nedan blir du åhörare – alltså att du kan se och lyssna på presentationen och ställa frågor till stadsbyggnadskontoret i chatten: http://bit.ly/2NtkXpR

Du kan koppla upp dig på webben utan någon specifik programvara genom i din webbläsare. För dig som vill använda Microsoft teams, väljer du alternativet Öppna Microsoft teams istället.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 1 februari - 31 mars 2021 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben.

Samrådsförslag

Senast ändrad: