$left
$middle

Pp 6001, Södra Bunkeflostrand

Planprogrammets, Pp 6001, syfte är att skapa ett underlag för den fortsatta fysiska planeringen för södra Bunkeflostrand och att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda kring planprogrammet enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd ska sedan detaljplaner utarbetas. Målsättningen med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för att möjliggöra förändringen från befintligt åkerlandskap till ett attraktivt och välfungerande bostadsområde i södra Bunkeflostrand.
 
____________________________________
 
Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
____________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område.  

Anmälan behandlades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2005-04-14.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 39 sidor och är daterat september 2005.   

Eventuella övriga handlingar tillhörande planprogrammet, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning eller riskanalys finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret.

Samrådstiden för planprogrammet är 2005-09-28 - 2005-11-11. Senast den 11 november 2005 skall synpunkterna ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö. Märk handlingen "samrådssynpunkter planprogram Södra Bunkeflostrand Pp 6001".

Välkommen till samrådsmöte
Planprogrammet kommer att presenteras på ett samrådsmöte den 19 oktober 2005 kl. 18.30 i Ängslättskolans matsal, i Bunkeflostrand. Ingen föranmälan behövs.

Synpunkter som inkommit under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete. Planprogram "Södra Bunkeflostrand" i Malmö

sv