$left
$middle

Områdesbestämmelser

Det kan upprättas områdesbestämmelser inom begränsade områden som inte har detaljplan.

Områdesbestämmelserna kan reglera:

  • användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt
  • största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus
  • omfattningen av lovplikten
  • exploateringssamverkan.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det

  • vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen
  • skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla.

Kontakta oss

sv