Pp 6015, Vintrie Park

Planprogram, Pp 6015, syftar till att utreda förutsättningarna
för etablering av verksamheter i södra Hyllie i området närmast Pildammsvägen/Yttre Ringvägen och ange lämplig bebyggelse-, trafik- och grönstruktur.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndig-heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2009-12-03
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

Läs mer här:
planprogram (pdf, 41.3 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 176 kB)
protokollsutdrag (pdf, 549 kB)