Pp 6048, Stadionområdet

Planprogram för Stadionområdet i Innerstaden. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Stadionområdet som idrottsområde, kompletterat med bland annat idrottsfunktioner, grundskola och bostäder.

Kommunstyrelsen har 2018-05-02 godkänt planprogrammet för Stadionområdet. Nu väntar beslut från kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till planprogram. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för en fortsatt utveckling av Stadionområdet som idrottsområde, kompletterat med bland annat idrottsfunktioner, grundskola och bostäder.

Planprogrammet lägger fast principer för bebyggelsestruktur, trafik, parkering, grönstruktur, utbyggnadsetapper m m. Konsekvenser av utvecklad bebyggelsestruktur och innehåll belyses med avseende på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Strategiplanen utgör tillsammans med prioriteringar, strategier och strategiska projekt stommen i planprogrammet. Programmet är övergripande och innehåller en kombination av flexibilitet och inriktning för fortsatt planering.

Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Handlingar

Senast ändrad: