$left
$middle

Pp 6050, Lorensborg och Bellevuegården

Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården, Pp 6050, godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2022.

Planprogrammet innebär:

  • Omvandling av Lorensborgsgatan till en stadsgata utan parallellgator. Gång-, cykel-och kollektivtrafiken ges en högre prioritet. Gatans samlande funktion för stadsdelarna förstärks samtidigt som gatan fortsätter att fungera för genomfartstrafik. Lorensborgsgatan förskjuts i sidled och ger plats för ny bostadsbebyggelse utmed gatan. Lorensborgsgatans ombyggnad ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö.
  • Nya bostäder, framför allt utmed huvudgatorna. Ny bostadsbebyggelse placeras i huvudsak på redan hårdgjorda ytor eller på grönytor med lågt rekreativt värde. Nya boendeformer såsom radhus tillskapas i området. Ca 1550 nya bostäder illustreras, av dem återstår ca 1200 att planlägga.
  • Lorensborgstorget flyttas och Bellevuegårdens centrum utvecklas. Båda torgen förstärks och får direkt koppling till Lorensborgsgatan. Även Lorensborgs köpcentrum får bättre förutsättningar att utvecklas med bättre synlighet och koppling till Lorensborgsgatan.
  • Ytkrävande markparkering ersätts av mobilitetshus som kan erbjuda fler funktioner och rymma lokal service.
  • Förslaget innebär att de flesta befintliga träd i Lorensborgsgatan behöver tas ner, men nya planteringar utmed Lorensborgsgatan får mer generösa ytor, en större variation av trädarter, buskar och andra växter och kan utformas för att ta hand om mer regnvatten.
  • De befintliga stora, gröna och bilfria bostadsgårdarna behålls i så stor utsträckning som möjligt. Kopplingar och siktlinjer till omgivande parker bevaras.

 

Godkännandehandlingar

sv