$left
$middle

Pp 6050, Lorensborg och Bellevuegården

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för Lorensborg och Bellevuegården. Under samrådstiden 9 juni – 30 september 2021 kan du lämna synpunkter.

Planförslaget kommer att presenteras på digitala samrådsmöten vid två tillfällen. Första tillfället är 15 juni 2021 kl. 18-19. Andra tillfället är
1 september 2021 kl. 18-19. Anmäl dig till mötet senast dagen innan, så får du en länk skickad till dig per e-post. Alla intresserade hälsas välkomna!
Till anmälan.

Planförslaget innebär:

  • ny bebyggelse längst Lorensborgsgatan som bidrar till att gatan omvandlas till en stadsgata där flera funktioner samlas. Förändringarna gör det möjligt att skapa bättre förutsättning för resor med kollektivtrafik, på cykel och till fots. Gatans ombyggnad är en del i Ramavtal 8, storstad Malmö. Funktionen som genomfartsgata kvarstår.
  • nya bostäder, framför allt utmed huvudgatorna. Ca 1550 nya bostäder illustreras, av dem återstår ca 1200 att planlägga. Även de nya bostäderna är en del av åtagandet i Ramavtal 8, storstad Malmö.
  • förstärkning av tre platser med lokal service inklusive en ny placering av torget i Lorensborg.
  • tre nya mobilitetshus som föreslås för att frigöra mark genom att samla parkeringsplatser. I dessa byggnader kan mobilitetstjänster samlas och parkeringsplatser tillskapas för nya bostäder och ersätta en del av befintliga parkeringsplatser.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det inte berör något Natura 2000-område och konsekvenserna av förslaget bedöms sammantaget inte vara betydande. Planförslaget möjliggör heller ingen verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Planprocessen

Moderaterna och Liberalerna samt Sverigedemokraterna har reserverat sig mot och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag.

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot och Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat särskilt yttranden över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget lämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut om att godkännande planprogrammet och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 juni – 30 september 2021 kan du lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben.

Välkommen på framtidsvandring

Nu erbjuder vi guidade turer i planområdet med begränsat antal platser för alla som är intresserade. Framtidsvandringen leds av projektledare, planarkitekt och trafikplanerare på Malmö stad. Under vandringen har du möjlighet att ställa frågor till oss om planprogrammet.

Tisdagen den 31 augusti kan du följa med på framtidsvandring kl 13:00 i Lorensborg och kl 14:30 i Bellevuegården.

Onsdagen den 15 september kan du följa med på framtidsvandring kl 15:00 i Lorensborg och kl 16:30 i Bellevuegården.

Anmäl dig senast dagen före vandringen!

Samrådshandlingar