Pp 6050, Lorensborg och Bellevuegården

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för Lorensborg och Bellevuegården.

Syftet är att i ett planprogram belysa förutsättningar och konsekvenser för ombyggnaden av Lorensborgsgatan till stadshuvudgata liksom förslaget att tillföra kompletterande bebyggelse i bostadsområdena.

En förstudie, Strukturskiss för Lorensborgsgatan, utfördes av Stadsbyggnads-kontoret 2017. Planprogrammet motiveras av behovet av fördjupade strukturskisser för bedömning av den nya bebyggelsens kvaliteter och för att säkra att mötet mellan det nya och det befintliga tas om hand. De tekniska förutsättningarna för de tänkta förändringarna behöver också fördjupad utredning. Utvecklingsidén utgör en del av Storstadspaketet.

Handlingar

Senast ändrad: 2021-03-11 13:56