$left
$middle

Pp 4792 Norra hamnen

Syftet med programmet är att beskriva förutsättningar och mål som underlag vid utarbetandet av detaljplaner, som huvudsakligen möjliggör ett logistikcentrum med transportintensiva verksamheter där omlastning kan ske mellan olika trafikslag, såsom väg-, järnvägs- och sjötrafik. Här kan skapas ett nytt färjeläge, en kombiterminal, rangerbangård, containerhamn och ett större område för terminalbyggnader, lager, montagehallar m.m. En del av området ska avsättas till fågelskyddsområde.
Området omfattar ca 200 ha (2 km²).

 

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret
Tillägg till planprogram för kvarteren
SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö
 
Planprogram, Pp 6012+, syftar till att få in synpunkter från sakägare
som berörs och kommer att beröras av godsspåret i ett framtida skede då spåren enbart används till att klara transporter till och från Lantmännen Cerealias kvarn. Planprogramstillägget ska belysa konsekvenser i förhållande till allmänna intressen och i viss mån de mest berörda enskilda intressena. Synpunkterna kommer att vara betydelsefulla för det fortsatta arbetet med detaljplaneläggningen av nya Neptunigatan.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området mm.

 
_______________________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2009-05-04 till 2009-06-08

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 4792 Planprogram
  • Pp 4792 Trafikfrågor

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv