$left
$middle

Pp 6022, Hyllie östra stationstorg

Område öster om stationstorget i Hyllie i Malmö

Planprogram, Pp 6022, syftar till att utreda förutsättningarna för att skapa ett centrumområde för södra Malmö.

Målet är att skapa förutsättningar för en tät blandad stad med hög hållbarhetsprestanda. Planprogrammet befäster idén om en centrumgata i öst-västlig riktning, som samlar rörelser och ger förutsättningar för en trygg och upplevelserik stadsmiljö.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet  skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området med mera.  
__________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplansomhar skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Läs mer här:
planprogram Pdf, 70.2 MB.
samrådsbrev Pdf, 79.1 kB.

 

sv