$left
$middle

Processen för att ta fram en detaljplan

Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen.

Alla som berörs av förändringarna har chans att lämna synpunkter på förslaget, för att den slutliga detaljplanen ska bli så bra som möjlig. 

Kontakta oss

sv