$left
$middle

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Efter samrådet är det vanligt att stadsbyggnadskontoret successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täckte. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

Om en detaljplan stämmer med översiktsplanen görs vanligtvis inget planprogram.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

En detaljplan skall därför grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen om det inte är onödigt (plan- och bygglagen 5 kap 18 §). Som regel är program onödigt om planen kan hanteras med enkelt planförfarande.

Även i andra fall kan program undvaras t.ex. om detaljplanen har stöd i en aktuell översiktsplan, särskilt om översiktsplanen har fördjupats och gjorts detaljerad. Självfallet kan omfattningen av ett program anpassas efter planläggningens betydelse.

Kontakta oss

sv