$left
$middle

Pp 6017, Malmö – Järnvägstekniskt Centrum

Planprogrammet, Pp 6017, syftar till att skapa ett underlag för den fortsatta planeringen av ett järnvägstekniskt centrum mellan byarna Lockarp, Krumby och Glostorp. Med planprogram och inkomna svar som stöd ska sedan en eller flera detaljplaner utarbetas.

Skånetrafiken i samverkan med Banverket och Jernhusen AB är initiativtagare till Malmö - Järnvägstekniskt Centrum. Visionen är att det ska bli en anläggning av nationell betydelse för järnvägsbranschen. Det första steget är att bygga tågverkstäder och uppställningsplatser för att lösa den brist som kommer att uppstå i Malmö. Nästa steg är att skapa ett kluster för järnvägsföretag och etablera utbildning och forskning i området.

Ur samhällsperspektiv är etableringen viktig eftersom kollektivtrafiken har stor betydelse för Malmös utveckling.

Exploateringen medför påverkan på flera olika områden, varav den allvarligaste har bedömts vara påverkan på kulturmiljö av riksintresse.
 
_____________________________________
 
Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
_____________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogramför ovan nämnda område.  

Anmälan behandlades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2007-01-18.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 43 sidor och är daterat juni 2007.

Samrådstiden för planprogrammet var 2007-06-27 - 2007-08-27.

Synpunkter som inkommit under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

sv