$left
$middle

Pp 6021, Elinelunds gård

Område öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn — Elinelunds gård i Limhamn i Malmö
 
Planprogram, Pp6021, syftar till att utreda förutsättningar
för bostäder och verksamheter inom området öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn. Planprogrammet visar två exploateringsalternativ, ett glesare (Alternativ 1) som rymmer omkring 1 100 bostäder och 12 000 kvm verksamheter och ett tätare (Alternativ 2) som rymmer cirka 1 940 bostäder och 13 500 kvm verksamheter.

 
____________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2009-12-03

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 
Läs mer här:
planprogram Pdf, 26.2 MB. (Pdf, 26.2 MB)
samrådsredogörelse Pdf, 339.8 kB. (Pdf, 339.8 kB)
protokollsutdrag Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)


 
 

sv