$left
$middle

Pp 6033, norr om centralstationen i Hamnen

Planprogram, Pp 6033, syftar till att utreda förutsättningarna för att omvandla området till en tät, funktionsblandad och varierad stadsdel.

I planprogrammet redovisas två alternativ angående exploatering och byggnadshöjder. Det högre alternativet (alternativ 1) medger omkring 610 bostadslägenheter och det lägre alternativet (alternativ 2) medger omkring 345 bostadslägenheter.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas.

_________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2010-12-02

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

Läs mer här:
planprogram Pdf, 3.4 MB.
samrådsredogörelse Pdf, 193 kB.
protokollsutdrag Pdf, 11.9 kB.

sv