$left
$middle

Pp 6035, kv Torsken m fl - Kongress, Konsert, Hotell

Område Kvarteret Torsken m fl — Kongress Konsert Hotell - i Hamnen i Malmö

Planprogram, Pp 6035, syftar till att utreda förutsättningarna
för området mellan Nordenskiöldsgatan, Gibraltargatan, Neptunigatan och Västra Hamnkanalen. Avsikten är också att med planprogrammet studera den samlade strukturen av anläggningen för Kongress Konsert Hotell samt bostäder, kontor och allmänna platser, citypark och torg, inom planområdet.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart
utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet,
enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som
stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet
skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag,
konsultuppdrag, information om området mm.

____________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2010-08-25 — 2010-09-22

 

Läs mer här:
planprogram Pdf, 2.8 MB.
samrådsbrev Pdf, 119.8 kB.

sv