$left
$middle

Pp 6005, Bilen 7 i Västra Hamnen

 Planprogrammet, Pp 6005 syftar till att möjliggöra blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, verksamheter och service på fastigheten som idag inrymmer Malmömässans lokaler.
 
_____________________________________
Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
_____________________________________

 
Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område.  

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Eventuella övriga handlingar tillhörande planprogrammet, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning eller riskanalys finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret.

Samrådstiden för planprogrammet är 2008-01-20 - 2008-02-21. Samrådstiden är utsträckt till den 27 februari.
 
Samrådsmöte
Den 4 februari hölls ett öppet samrådsmöte på Stadsbyggnadsforum Västra Hamnen, Nordenskiöldsgatan 17, kl. 18.00. Vid mötet medverkade Eva Dalman och Anna Holmqvist från Stadsbyggnadskontoret.

Synpunkter som inkommit under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

sv