$left
$middle

Pp 6029, mässanläggning i Hyllie

Mässa och överdäckning av Annetorpsvägen norr om arenan i Hyllie i Malmö

Planprogram, Pp 6029, syftar till att sätta upp mål och lämna riktlinjer för detaljplaneringen av en mässanläggning i Hyllie. Syftet är även att utreda förutsättningarna för att däcka över en del av Annetorpsvägen för att på det viset få en mer sammanhängande bebyggelsestruktur och en bättre stadsmiljö.

 
Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart
utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet,
enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som
stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet
skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag,
konsultuppdrag, information om området mm.

 
_______________________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2009-09-17 — 2009-10-16

Läs mer här:
planprogram Pdf, 2.1 MB.
samrådsbrev Pdf, 154.4 kB.sv