$left
$middle

Pp 6039, Triangeln

Område Triangeln i Innerstaden i Malmö

Planprogrammet, Pp 6039 syftar till att utifrån Triangelnområdets specifika förutsättningar formulera en strategi för områdets fortsatta utveckling.
Triangelnområdets roll som en av flera tyngdpunkter i Malmös växande city och områdets kopplingar till de omedelbart angränsande delarna av staden: SUS, Möllevången och Pildammsparken kommer att studeras där områdets fysiska utveckling sätts i ett strategiskt sammanhang.

Planprogrammet kommer också att utgöra underlag vid kommande detaljplaner t ex i kvarteret Priorn och kvarteret Klerken.

________________________________________
 
Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område. 

 

Läs mer

sv