$left
$middle

Pp 6045 Holma-Kroksbäck

Pp 6045 Holma-Kroksbäck

Planprogram för Holma och Kroksbäck i Hyllie i Malmö.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till planprogram. Planprogrammets syfte är att visa hur möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Holma och Kroksbäck kan ökas. Det innebär att utreda och ge förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan skapas på ett sådant sätt att den kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i området och till att mål för hela stadens utveckling nås, samtidigt som befintliga värden tillvaratas. Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner. Planprogramsförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 2016-11-17.


Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6045 Planprogram
  • Pp 6045 Samrådsredogörelse
  • Pp 6045 Bilaga hållbart resande i Holma Kroksbäck

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv