$left
$middle

Pp 6007, Pildammsstråket

Planprogram "Pildammsstråkets förlängning - etapp 1"

Planprogrammet, Pp 6007 syftar till att ge en helhetsbild av Pildammsstråkets förlängning och att skapa samsyn kring det viktiga stadsbyggnadselement som stråket utgör. I samband med tidigare detaljplaner, Lorensborgsgatans norra och södra del, har grönstråket behandlats ur ett bilist-perspektiv. Planprogrammet syftar till att vända på perspektivet och istället definiera stråket inifrån och beskriva hur stråket kan stärka de omgivande områdena.

Planprogrammet skall vara ett underlag för det fortsatta arbetet med detaljplaner. Ett planprogram förbättrar möjligheterna till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogrammet ska ge förslag på vad området ska innehålla och vilken karaktär det ska ha.

Planområdet ligger i sydvästra Malmö och korsas av de större vägarna Yttre Ringvägen, Lorensborgsgatan och Annetorpsvägen. Området är ca 60 hektar stort och sträcker sig fågelvägen från norr till söder över ca tre kilometer. Bredden varierar från ca 50 till ca 600 meter.
 
____________________________________
 
Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
____________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogramför ovan nämnda område.  

Anmälan behandlades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 1999-03-23.  

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 35 sidor och är daterat november 2005.

Eventuella övriga handlingar tillhörande planprogrammet, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning eller riskanalys finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret.

Samrådstiden för planprogrammet är 2005-11-14 - 2005-12-07. Sista dag att lämna synpunkter på planprogrammet är 7 december 2005.

Välkommen till samrådsmöte
Den 30 november hålls ett öppet samrådsmöte i stadshuset, August Palms plats 1, pelarsalen, kl. 18.30. Ingen föranmälan behövs.

Synpunkter som inkommer under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

sv