$left
$middle

Pp 6032, Fosieby i Fosie

Område Fosieby i Fosie i Malmö

Planprogram, Pp 6032, syftar till att i ett tidigt skede i planeringen tillsammans med dem som kan vara berörda i närområdet utreda aktuella förutsättningar och önskemål så att de blir kända inför det fortsatta detaljplanearbetet.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området mm.

 _________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplansomhar skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2010-01-11 — 2010-12-11

 
 

Läs mer här:
planprogram Pdf, 13.4 MB.
samrådsbrev Pdf, 237.5 kB.

sv