$left
$middle

Pp 6030, Hamnen 21:149 Varvsstaden

Planprogram, Pp 6030, syftar till att utreda förutsättningarna och målsättningar för omvandling av Varvsstaden från industriområde till blandad stad och tillvarata kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

__________________________________________

Stadsbyggnadskontorethar upprättat ett planprogram till detaljplan/er som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2011-08-25.

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

sv