Hamnen 21:149 (Varvsstaden) i Hamnen

Planprogram, Pp 6030, syftar till att utreda förutsättningarna och målsättningar för omvandling av Varvsstaden från industriområde till blandad stad och tillvarata kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

__________________________________________

Stadsbyggnadskontorethar upprättat ett planprogram till detaljplan/er som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2011-08-25.

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

Läs mer:
Planprogram (reviderat) (pdf, 10.6 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 256.5 kB)
protokollsutdrag (pdf, 670.4 kB)

Senast ändrad: