$left
$middle

Pp 6018, Elisedal i Husie

Syftet med planprogrammet, Pp6018, är att beskriva förutsättningar och mål som underlag vid utarbetandet av en eller flera detaljplaner, för att inom området göra det möjligt att utvidga Elisedals industriområde österut samt att etablera ett antal nya verksamheter.  

I områdets nordöstra del avser planen att göra det möjligt att uppföra en moské i regi av Ahmadiyyaförsamlingen. I övrigt avses planområdet tas i anspråk för ytterligare en eller två etableringar i form av samlingslokal, skola eller liknande.

Planområdets omfattar ca 120 000 kvm.
 
_____________________________________

Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
_____________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 18 sidor och är daterat februari 2007 .

Eventuella övriga handlingar tillhörande planprogrammet, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning eller riskanalys finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret.

Samrådstiden för planprogrammet är 2007-02-21 - 2007-03-30.

Synpunkter som inkommit under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

 

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6018 Planprogram

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv