$left
$middle

Culture Casbah

Culture Casbah innebär en förtätning längs Rosengårdsstråket. Planen är att bygga uppemot 350 bostäder i två etapper och utrymme för bland annat skola, service och idrotts- och kulturverksamhet.

Marken prövas för bostadsbebyggelse

Målsättningen med Culture Casbah är att omvandla Törnrosen och Örtagård till en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Planen är att bygga uppemot 350 bostäder samt nya verksamhetsytor för förskolor, samhällsservice, idrott- och kulturverksamhet, handel och kontorslokaler.

Områdets stationsnära läge nära Rosengård station och MalmöExpressen linje 5 innebär goda möjligheter till arbetspendling på ett hållbart sätt.

Blandad bebyggelse öppnar upp området

Rosengård är en centralt belägen stadsdel i Malmö. Fysiska strukturer,
socioekonomiska och hälsomässiga faktorer och mentala hinder gör att
området inte upplevs så. I detaljplanearbetet utreds hur
ny bebyggelse kan komplettera den befintliga från 1960-talet. Det som är bra och fungerar väl i den befintliga bebyggelsen ska samtidigt tas tillvara.

Rosengårdsstråket, som löper genom området, kantas i dag av
huskroppar som till stora delar är vända bort från stråket. Genom ny bebyggelse och nya verksamheter såsom torg, caféer och arbetsplatser, kan området upplevas mer tryggt och attraktivt .

Karta över området