$left
$middle

Järnvägsverkstäderna

Järnvägsverkstädernas centrala delar med sina historiska
industrilokaler kompletteras med ny bebyggelse som lyfter fram kulturhistoriska värden och ger området en egen identitet. Den nya bebyggelsen ska i sin täthet och variationsrikedom inspireras av Kirsebergsstaden.

I södra Kirseberg, på området som kallas Järnvägsverkstäderna, planeras en ny stadsdel med bostäder, skolor, arbetsplatser, parker och verksamheter. Detaljplanearbetet har ännu inte påbörjats.

Anrik industrihistoria ersätts av kreativa näringar

Det som tidigare var ett stängt område efter en svunnen industriepok öppnas upp igen. Spännande aktörer har börjat forma en ny historia och en ny identitet: lokalrostat kaffe, småskaligt skomakeri, cirkusvagnshotell, stadshonung, film- och performance-studios och andra kreativa näringar står för en ny typ av upplevelser.

Ett flertal gång- och cykelpassager binder samman området med omgivande stadsbebyggelse, såväl över som under järnvägsspåren. Cykelstråken sammanbinder även området med befintliga Kirsebergsstaden i norr.

En kompakt och grön bebyggelsemiljö ska karakterisera området. Det ska alltid finnas något grönt i sikte. En grannskapspark ska skapas mitt i området. Gröna mötesplatser länkas samman med smala gaturum som ger utrymme för fotgängare, cyklister och ställen att vistas på.

Karta över området

sv