$left
$middle

Varvsstaden

I Varvsstaden finns Malmös hundraåriga varvshistoria samlad. Här finns en unik möjlighet att skapa en attraktiv stadsdel med en spännande mix av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och moderna stadsmiljöer.

Varvsstaden är ett stort område som kommer att byggas ut under en tidsperiod på 20 år eller mer. Nybyggnation pågår i den sydvästra delen och omvandling av flera äldre byggnader är igång. Detaljplanering pågår för omvandling av Vagnsverkstaden.

Marken ägs av Varvsstaden AB, som planerar att bygga cirka 2 500 bostäder tillsammans med lokaler för handel och kontor, restauranger och caféer, grundskola och förskola.

Gamla byggnader får nytt liv

Modell över Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden. OpenStudio arkitekter AB

Modell över Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden. OpenStudio arkitekter AB

Media Evolution City och Sveriges Television är redan etablerade i den nordöstra delen av Varvsstaden. Söder och väster om dessa byggnader har en omvandling påbörjats av de gamla byggnaderna Gjuteriet, Maskin- och monteringshallen, Snickeriet, Magasinet och Administrationsbyggnaden.

Även den gamla svets- och pannverkstaden ska få ett nytt användningsområde. Här finns en ny detaljplan som möjliggör att byggnaden byggs om till parkeringshus med lokaler för handel och service i bottenplan och radhus på taket. Ytterligare bostadshus planeras i områdets nordvästra del. Två parker anläggs och ett kajstråk i söder för promenad och cykel.

I den sydvästra delen av Varvsstaden finns redan en ny grundskola och nu följer byggnationen av en förskola, flera kvarter med bostäder, kontor och parkeringshus.

Nytt busstråk och två broar

Just nu pågår planeringen för ett gång-, cykel- och busstråk som ska koppla samman Västra Hamnen och Malmös stadskärna. I stråket ingår en bro över kanalen, som kommer vara öppen för busstrafik samt gång och cykel. Bron kommer skapa ett bättre trafikflöde i området och MalmöExpressen linje 5 kommer ledas om via denna bro från och med december 2024. Bron börjar byggas under 2022 för att stå klar senast hösten 2024.

Ytterligare en bro placeras mellan Beijerskajen och Varvsstaden; en gång- och cykelbro. Den kommer att läggas på plats tidigast i slutet av 2023, och då öppnas för gående. Cyklister släpps på senare.

Minska vattendjupet

Innan broarna kommer på plats kommer Södra Varvsbassängen grundas upp och få ett minskat vattendjup. Detta arbete startar våren 2022 och planeras pågå i upp till två år.

Karta över området