$left
$middle

Varvsstaden

Varvsstaden i Malmö bär på 100 års industrihistoria. Här skapas nu en attraktiv stadsdel med en spännande blandning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och moderna stadsmiljöer.

Varvsstaden är en del av Västra Hamnen. Området kommer att byggas ut under lång tid, 20 år eller mer. I den sydvästra delen av Varvsstaden står Neptuniskolan, en nybyggd, kommunal grundskola, klar. Här kommer det även att byggas en förskola samt flera kvarter med bostäder, kontor och parkeringshus. Marken i området ägs av bolaget Varvsstaden AB.

Två nya parker

Visionsbild av Solhöjdsparken när den är klar. I mitten i parken kan man se en stor hög stålkonstruktion från det gamla varvet.

Solhöjdsparken. Visionsbild: Malmö stad

Arbetet med Varvsstadens två nya parker har startat. Solhöjdsparken heter den största parken. Den blir 6 000 kvadratmeter stor och innehåller stora gräsytor för både umgänge och vila, många stora träd och andra växter, samt plats för lek. I den södra delen av parken bevaras en gammal stålkonstruktion från tiden då Kockums varv låg här.

Den mindre parken heter Brännhusparken. Den blir 1 100 kvadratmeter stor och kommer fungera som en entré till området – bland annat till Lunds universitets konstnärliga fakulteter, som enligt planeringen flyttar in i området under åren 2025 och 2026. Brännhusparken får tät grönska och höga träd, kombinerat med industrielement som passar bra för lekar.

Samtidigt som arbetet med parkerna pågår renoveras kajen, ett gångfartsområde anläggs och träd och annan grönska planteras längs gatorna i Varvsstaden. Dessa arbeten beräknas vara färdiga i slutet av 2023, förutom plantering av växter som sker till och med slutet av 2024.

Två nya broar och ett trafikstråk

En visionsbild av Styrmansbron. En stor röd bro gör att bussar, cyklister och fotgängare kan färdas mellan Varvsstaden och centrala Malmö.

Styrmansbron sedd från Styrmansgatan. Illustration: Kjellander Sjöberg/Malmö stad

Ett cykel- och busstråk som kopplar samman Västra Hamnen med Malmös stadskärna byggs nu. I stråket ingår den nya Styrmansbron för buss, gång och cykel. Bron planeras vara färdigbyggd i slutet av 2024. MalmöExpressen linje 5 får ny sträckning och kommer att trafikera Styrmansbron.

En ny gång- och cykelbro, Beijers bro, knyter ihop Varvsstaden med Beijerskajen på Universitetsholmen. Bron läggs på plats under 2024 och öppnas först enbart för gående, lite senare även för cyklister.

Grundare vatten i hamnbassängen

Innan broarna över Södra Varvsbassängen är på plats grundas hamnbassängen upp. Här kommer inga fler stora fartyg att passera, så vattendjupet kan minskas. Arbetet med uppgrundning av bassängen avslutas hösten 2023.

Bakgrund

Karta över området

Planprogram för Varvsstaden

Planprogrammet för Varvsstaden hade som syfte att klarlägga förutsättningar och ange riktlinjer för omvandlingen från industri- och verksamhetsområde till blandad stad.

Utvecklingsplan för Varvsstaden

Utvecklingsplanen innehåller olika fokusområden och konkretiserar Malmö stads ambitioner för området.

sv