Varvsstaden

I Varvsstaden finns Malmös hundraåriga varvshistoria samlad. Här finns en unik möjlighet att skapa en attraktiv stadsdel med en spännande mix av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och moderna stadsmiljöer.

Varvsstaden är ett stort område som kommer att byggas ut under en tidsperiod på 20 år eller mer. Nybyggnation pågår i den sydvästra delen och omvandling av flera äldre byggnader är igång. Detaljplanering pågår för omvandling av Vagnsverkstaden.

Marken ägs av Varvsstaden AB, som planerar att bygga cirka 2500 bostäder tillsammans med lokaler för handel och kontor, restauranger och caféer, grundskola och förskola.

Gamla byggnader får nytt liv

Modell över Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden. OpenStudio arkitekter AB

Modell över Svets- och Pannverkstaden i Varvsstaden. OpenStudio arkitekter AB

Media Evolution City och Sveriges Television är redan etablerade i den nordöstra delen av Varvsstaden. Söder och väster om dessa byggnader har en omvandling påbörjats av de gamla byggnaderna Gjuteriet, Maskin- och monteringshallen, Snickeriet, Magasinet och Administrationsbyggnaden.

Även den gamla svets- och pannverkstaden ska få en ny användning. Här finns en ny detaljplan, där Svets- och Pannverkstaden bevaras och byggs om till parkeringshus med lokaler för handel och service i bottenplan och radhus på taket. Ytterligare bostadshus planeras i områdets nordvästra del. Två parker anläggs och ett kajstråk i söder för promenad och cykel.

Nytt busstråk och två broar

Gång- och cykelbron som ska byggas mellan Beijerskajen och Varvsstaden. Illustration.

Så här kan gång- och cykelbron mellan Beijerskajen och Varvsstaden se ut. Visionsbild: Malmö stad.

Just nu pågår planeringen för ett gång-, cykel- och busstråk som ska koppla samman Västra Hamnen och stadskärnan. För att skapa ett bättre trafikflöde i området byggs en ny bro över kanalen vid den Inre Hamnbassängen. Bron får namnet Styrmansbron och byggstart blir under 2022. Bron kommer inte vara öppen för biltrafik.

Ytterligare en bro placeras mellan Beijerskajen och Varvsstaden, en gång- och cykelbro. Den kommer att läggas på plats 2023, men kommer inte att öppnas för trafik förrän 2025, när området på andra sidan blir tillgängligt för allmänheten.

I den sydvästra delen av Varvsstaden finns redan en ny grundskola och nu följer byggnationen av en förskola, flera kvarter med bostäder, kontor och parkeringshus.

Karta över området