$left
$middle

Malmös hav och kust

Malmö består till mer än hälften av hav och har en 43 kilometer lång kustlinje. Malmös hav och kust har en stor outnyttjad potential som går att dra mer nytta av och utveckla. Mycket görs redan idag – men det kan och måste göras ännu mer.

Malmös havsområde utgör tillsammans med resten av Öresund ett unikt och känsligt område och alla ett gemensamt ansvar för det. Malmö stad arbetar för att Malmöbor bättre ska kunna utnyttja det fördelaktiga läget vid havet och kusten.

I Malmö, längs kusten och ute i Öresund pågår därför initiativ för att förbättra havet och vattnets kvalitet, för att Malmöbor och besökare ska ha möjlighet att vara nära hav och kust, för att bevara biologisk mångfald och för att förbättra stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar.

Stärka Malmös roll som framtidens kuststad

Genom en handlingsplan med kortnamnet Framtidens kuststad kraftsamlar Malmö stad allt det som staden gör för att stärka Malmös roll som en kuststad för att Malmöbor och besökare bättre ska kunna utnyttja det fördelaktiga läget vid havet och kusten. Handlingsplanen samlar 41 aktiviteter som beskriver hur arbetet ska gå till.

Exempel på åtgärder och satsningar fram till år 2023 är att utreda upplåtelser längs kust och vid vatten, ta fram en strategi för kustskydd och fortsätta arbetet med badvattenkvalitet vid kommunala badplatser i staden.

Framtidens kuststad är en del av Malmö stads arbete med FN:s globala Agenda 2030-mål. Vi verkar lokalt för att påverka globalt.

sv