$left
$middle

Riktlinjer för bostadsgårdar

Bostadsgårdarna är en del av Malmöbornas hem och en plats för lek och rörelse, för samvaro, för avkoppling, odling och grönska. Malmö stads riktlinjer för bostadsgårdar ger vägledning i hur bostadsgårdar ska användas och utformas för att bidra till Malmöbornas välbefinnande och känslan av trygghet.

Bostadsgårdarna med sitt innehåll och utformning bidrar till Malmöbornas välbefinnande och känslan av trygghet. Goda bostadsgårdar erbjuder ett barnvänligt sätt att bo i Malmö. Det är inte minst viktigt för de många barn i Malmö som endast har bostadsgården och skolgården som sina vardagliga utemiljöer. I Malmö ska bostadsgårdar utformas med omsorg i alla delar av staden. De ska formas och fyllas med funktioner och aktiviteter som skapar mervärde för de boende. Gårdarna ska ge en känsla av tillhörighet och skapa det sociala kittet mellan grannar.

Fakta om riktlinjer för bostadsgårdar i Malmö

I detta sammanhang definieras bostadsgård som den yta på kvartersmark vid flerbostadshus som inte är bebyggd med bostäder och som är avsedd att användas för rekreation och praktiska funktioner.

Riktlinjerna

  • omfattar en vision och anger principer för bostadsgårdars funktion och form, och bidrar på så vis till en god boendemiljö och hållbar stadsutveckling,
  • gäller vid handläggning, bedömningar och beslut inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde, exempelvis tidiga planeringsskeden, planförfrågningar, detaljplaneläggning och bygglovsprövningar,
  • ger ökad förutsägbarhet för Malmöborna och de fastighetsägare och byggaktörer som verkar i Malmö i frågor som rör bostadsgårdar.
sv