$left
$middle

Riktlinjer för höga hus

Höga hus engagerar och märks. De har en stor påverkan på både närmiljön och bilden av Malmö. Malmö stads riktlinjer förtydligar vikten av att höga hus byggs på rätt plats, med hög kvalité och på ett klimatsmart sätt.

Höga hus kan bidra till att man kan orientera sig i staden, ge en urban känsla och tillföra en intressant dynamik i stadsbilden. Riktlinjerna innebär att höga hus också ska stärka olika stadsdelars karaktär och kvaliteter och bidra till att skapa värden för de som bor och verkar i området. Höga hus är ett sätt, men inte det enda sättet, på vilket vi kan bygga en tät stad.

Ju högre husen är, desto viktigare är dess placering och gestaltning. Med höjden blir även Malmö stads krav mer omfattande. Riktlinjerna förtydligar hur höga hus ska kunna bidra till önskvärd utveckling och att uppfylla stadens olika målsättningar. De höga husen ska kunna spegla vår tids visioner och möta vår tids utmaningar.

Bidrar till Malmös karaktär

Höga hus ska bidra till ett visuellt helt Malmö. Förutom i de centrala delarna av Malmö, kring Malmö C, Triangeln och i Hyllie, kommer höga hus även kunna prövas vid stationerna vid Östervärn, Rosengård och Persborg. Det kan även bli aktuellt med höga hus i områdena Svågertorp, Jägersro, Toftanäs och på Ön.

De höga husen ska vara utformade för just Malmö och i gestaltningen tolka karaktären på platsen de byggs på. Det ska gå att se på de höga husen att vi är i Malmö och inte i någon annan stad. På samma vis ska det vara skillnad på ett högt hus i Nyhamnen och ett vid Rosengårds centrum.

Fakta om riktlinjer för höga hus i Malmö

Malmö växer och för att möta detta finns mål inom stadsutveckling som innebär en förtätning och nybyggnation innanför Yttre Ringvägen.

Det vi i riktlinjerna kallar höga hus är framför allt byggnader som är ungefär 35 meter eller högre. Men det kan också vara hus som i förhållande till andra hus i området upplevs som höga.

Riktlinjerna är vägledande vid beslut och vänder sig framför allt till de olika aktörer som jobbar med stadsbyggnad – till exempel fastighetsägare, byggaktörer, konsulter och inom Malmö stad.

sv