$left
$middle

Riktlinjer för levande bottenvåningar

Att använda bottenvåningar i byggnader för olika verksamheter och funktioner bidrar till att göra staden intressant, stimulerande och trygg att vistas i. Malmö stads riktlinjer för bottenvåningar ger vägledning i hur bottenvåningar ska användas och utformas för att skapa attraktiva och levande stadsmiljöer.

Fokus för riktlinjerna är framför allt ny bebyggelse, men de är även vägledande för befintliga lokaler i äldre bebyggelse. Ambitionen med riktlinjerna är att:

  • Främja lokaler för verksamheter i bottenvåningar i olika delar av stadens bebyggelse.
  • Främja möjligheten att etablera verksamheter i bottenvåningar på sikt, genom en flexibel utformning av bottenvåningen.
  • Främja bevarande av befintliga lokaler.
  • Bottenvåningar och deras möte med gatan ska utformas med stor omsorg, oavsett vilken funktion som planeras.

Riktlinjerna vänder sig i första hand till fastighetsägare, byggaktörer och konsulter. De gäller vid beslut, bedömningar och handläggning i exempelvis tidiga planeringsskeden, förfrågningar, detaljplaneläggning och bygglovsprövningar.