$left
$middle

Träd i Malmö

Träd gör stor nytta för vår stad och dess invånare. Träden renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Malmö stad arbetar systematiskt med att utveckla trädbeståndet i staden och att synliggör träds betydelse bland annat ur hälso-, klimat- och välmåendeperspektiv.

I Malmö finns det cirka 64 000 träd i park- och gatumiljöer på allmän mark. 

Stadens träd och buskar har också många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. De utgör den gröna miljöns viktigaste element genom sin förmåga att skapa rum och sammanhang.

sv