$left
$middle

Planering för bostäder

En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten såväl i den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort.

Malmö stads insatser för att uppfylla kommunens bostadsförsörjnings-ansvar samlas och koordineras i Handlingsplan för bostadsförsörjning – Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning år 2018–2022.

Viktiga utgångspunkter för riktlinjerna är att efterfrågan och behov av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens malmöbor ska mötas. Bostadsbyggandet är en viktig del i att bygga staden hel och fortsatt attraktiv.

Utmaningar för bostadsförsörjningen i Malmö är att:

  • Bibehålla ett högt bostadsbyggande
  • Öka möjligheten till bostad för de med låg inkomst
  • Motverka hemlöshet

Kommunens bostadsförsörjningsansvar

I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar stadgas att kommunerna har ansvar att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige.

I Malmö har stadsbyggnadsnämnden ansvar för att upprätta riktlinjerna vilka redovisas i Handlingsplan för bostadsförsörjning.

Flera olika processer pågår inom ramen för bostadsförsörjningen. De involverar flera av kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Arbetet omfattar bland annat detaljplanering, bygglov, markanvisning av kommunal mark, socialtjänstens insatser med mera.

sv