$left
$middle

Planering för bostäder

En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten såväl i den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort.

Malmö stads riktlinjer för att uppfylla kommunens bostadsförsörjningsansvar redovisas i Bostadsförsörjningsprogram för Malmö 2022–26 (antaget av kommunfullmäktige 2 februari 2023).

En viktig utgångspunkt för programmet är att efterfrågan och behov av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens Malmöbor ska mötas.Inriktningsmålen i programmet är:

  • att upprätthålla ett varierat bostadsbyggan­de i hela staden som möter befolkningstillväxt och olika målgruppers köpkraftiga efterfrågan.
  • att öka möjligheten för hushåll med låga in­komster att få tillgång till en godtagbar bostad.

Kommunens bostadsförsörjningsansvar

I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar stadgas att kommunerna har ansvar att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige.

I Malmö har stadsbyggnadsnämnden ansvar för att upprätta riktlinjerna.

Flera olika processer pågår inom ramen för bostadsförsörjningen. De involverar flera av kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Arbetet omfattar bland annat detaljplanering, bygglov, markanvisning av kommunal mark, socialtjänstens insatser med mera.

sv