$left
$middle

Ekosystemtjänster och grönytefaktor

Ekosystemtjänster är alla de nyttigheter som vi får från naturen. Grönytefaktor används vid planering för att beräkna mängden grönska inom en fastighet. Tillsammans ger de vägledning i hur vi kan hitta goda lösningar för att möta utmaningar på platsen med hjälp av naturen.

Vår planets ekosystem försörjer oss människor med varor som till exempel äpplen, jordgubbar eller havre och tjänster som exempelvis skugga, regnvattenhantering eller bara lugn och ro.

Ekosystemen ger med andra ord mat, vatten och material. De renar vatten och luft, binder jorden, bryter ner död materia, pollinerar våra grödor med mera. Vi är beroende av dem för vår egen överlevnads skull och för våra framtida generationers välfärd.

Grönytefaktorn beräknar mängden grönska

Malmö stad använder en så kallad grönytefaktor som planeringsverktyg för att få vägledning i var och hur vi kan använda naturens tjänster för att möta platsens utmaningar. Grönytefaktorn tillsammans med värdering av de ekosystemstjänster som redan finns på platsen, hjälper oss att hitta goda lösningar med naturen som grund.

Grönytefaktorn beräknar mängden grönska inom en fastighet med hänsyn till fastighetens storlek och bebyggelse. Vattenytor, jordmånens djup och möjligheten för regnvatten att tränga ner i marken inkluderas. Även byggnadens väggar och tak tas med i beräkningen genom gröna tak och klätterväxter. 

Grönytefaktorn kan användas i de flesta projekt för att ha koll på mängden grönska. Grönskan och vattnet som grönytefaktorn leder till bidrar positivt till människors livsmiljöer genom till exempel möjlighet till rekreation, förbättrat lokalklimat, bullerdämpning och minskad risk för översvämning.

sv