$left
$middle

Översiktsplanering

Översiktsplanen pekar ut riktningen och beskriver visionerna för Malmös utveckling tjugo år framåt i tiden. Den tar höjd för att Malmö ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt.   

Samhällsutvecklingen går fort och översiktsplanen måste ta höjd för en rad förändringar och trender som påverkar planeringen av staden. Därför måste översiktsplanen både vara långsiktig och flexibel.

För att kunna få en större flexibilitet arbetar Malmö stad med en kontinuerlig översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ses över varje mandatperiod och ändras i takt med samhällsutvecklingen.

Fördjupningar av översiktsplanen 

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen kan fördjupningar och tillägg tas fram när det finns behov av mer ingående utredningar av ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område. 

Innehåll

sv