$left
$middle

Översiktsplan för Malmö 2023

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 september 2023.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska stödja och inspirera offentliga och privata aktörer i beslut och arbetsmetoder så att Malmö utvecklas hållbart på lång sikt. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas, samt hur den byggda miljön ska utvecklas.

Tre prioriterade inriktningar

Tre prioriterade inriktningar utgör målbilder och ramar för planeringen i Malmö:

 • Malmö som regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
 • Staden som kulturell och demokratisk livsmiljö
 • En nära, tät, grön och funktionsblandad stad

De prioriterade inriktningarna genomsyras av sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv och svarar upp mot de 17 globala målen i Agenda 2030. Prioriteringar krävs för att få en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som håller ihop staden – socialt och fysiskt – och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och arbetstillfällen.

Resurssnålhet och energieffektivitet ska prioriteras, liksom satsningar på förnybar energi och på ett trafiksystem med låg miljöpåverkan.

Läs översiktsplanen

Övriga dokument

Vill du fördjupa dig mer i översiktsplanen? Här listar vi några övriga dokument som hänger ihop med planen. Använd formuläret längst ned på sidan för att begära ut dokumenten.

 • Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
 • Barnkonsekvensbedömning
 • Särskild sammanställning av miljöbedömningarna
 • Protokoll från Kommunfullmäktige 230928
 • Granskningsutlåtande
 • Länsstyrelsens granskningsyttrande
 • Samtliga granskningsyttranden
 • Samrådsredogörelse
 • Granskningsförslag från 2022
 • Samrådsförslag från 2020
sv