$left
$middle

Översiktsplan för Malmö

Det övergripande målet i översiktsplanen är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i.

Tre prioriterade inriktningar

I översiktsplanen finns tre prioriterade inriktningar för utvecklingen av staden:

  • En nära, tät, grön och funktionsblandad stad
  • Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
  • Staden som kulturell och demokratisk arena

Prioriteringar krävs för att få en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som håller ihop staden – socialt och fysiskt – och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och arbetstillfällen.

Resurssnålhet och energieffektivitet ska prioriteras, liksom satsningar på förnybar energi och på ett trafiksystem med låg miljöpåverkan.

Planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer

Malmös översiktsplan består av en planstrategi och ett digitalt kartverktyg med en mängd kartlager och planeringsriktlinjer. I kartverktygets markanvändningskarta finns några av översiktsplanens viktigaste strukturella prioriteringar. Till översiktsplanen hör också en miljökonsekvensbeskrivning och en särskild sammanställning av miljöbedömningarna. Du hittar dessa dokument längst ned på sidan.

Vill du ta del av planstrategin i utskrivet format?

Beställ den kostnadsfritt via länken nedan.

sv