$left
$middle

Grönmodell

Grönmodellen är ett redskap för att analysera utbudet av gröna rekreationsmiljöer i Malmö.

Grönmodellen omfattar riktvärden för Malmöbornas tillgång till park- och naturområden. Riktvärdena behandlar gångavstånd från bostad till respektive grönyta.

Grönmodellens riktvärden har tagits fram utifrån en bedömning av vad som kan anses vara en acceptabel tillgång till grönytor för kommunens invånare mätt i möjligheten att ta sig till olika typer av områden från den egna bostaden. Bedömningen av vad som kan anses vara acceptabelt har gjorts med hjälp av:

  • forskning om hur långt människor är beredda att ta sig till olika typer av områden och om vilken betydelse tillgången till dessa områden har för hälsa och välmående,
  • vedertagna riktvärden och normer som normalt brukar tillämpas i planeringssammanhang,
  • en uppskattning av vad som är realistiskt att åstadkomma i Malmö med hänsyn till de förutsättningar och möjligheter som kommunen har.

Områden som omfattas av grönmodellen ska vara säkerställda och öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential för att utvecklas som vistelseytor. De ska också ha en samlad form och inte bestå av långsmala remsor.

Grönytornas innehåll och utformning är inte styrande i grönmodellens klassificeringssystem utan bygger på ett generaliserat samband mellan grönytors storlek och deras potential att hysa ett intressant innehåll och en god utformning.

Riktvärden för avstånd till allmänna park- och naturområden:

  • Inom 300 meter från bostad - minst 0,2 ha och 30 meter bred
  • Inom 500 meter från bostad - minst 1 ha och 50 meter bred
  • Inom 1000 meter från bostad - minst 5 ha och 100 meter bred
  • Inom 2000 meter från bostad - minst 10 ha och 200 meter bred
  • Inom 3000 meter från bostad - minst 35 ha och 300 meter bred

Grönmodellen utvecklades till Grönplan för Malmö 2003 och har inom ramen för arbetet med Plan för Malmös gröna och blå miljöer justerats så att både park- och naturområden bedöms likvärdigt. Avståndsbedömningen har också ändrats till gångavstånd från fågelväg och en minsta bredd har lagts till de olika kategorierna.