$left
$middle

Allmänt

När konstbyggnader som broar ska konstrueras så är det mycket lagar, regler och föreskrifter som ska efterföljas.

Allmänna krav

Krav under allmänna krav kompletterar TRVINFRA-00226.

Anvisningar gäller vid projektering, konstruktion, nybyggnad, underhåll och förbättring av broar och konstbyggnader som ägs och förvaltas av Malmö stad.

Som bro räknas en konstruktion med teoretisk spännvidd större än eller lika med 2.0 m och en fri brobredd större än eller lika med 1.0 m.

Nedan följer ett urval av gällande standarder:

  • TRVINFRA-00226 Bro och broliknande konstruktion, Allmänna krav version 3.0, med de ändringar och tillägg som anges i denna Tekniska handbok.
  • TRVINFRA-00227 Bro och broliknande konstruktion, Byggande version 3.0, med de ändringar och tillägg som anges i denna Tekniska handbok.
  • TRVINFRA-00228 Bro och broliknande konstruktion, Brounderhåll version 4.0, med de ändringar och tillägg som anges i denna Tekniska handbok.
  • TRVINFRA-00229 Geokonstruktion, Administrativa regler version 2.0
  • TRVINFRA-00230 Geokonstruktion, Dimensionering och utformning version 1.0
  • Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2001:9 ”Hamnarbete”.

Handböcker – ett urval som kan ge ytterligare information

  • Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, SBIs publikation 182 – stålbyggnad
  • IEG Rapport 2:2009, Rev 1, Tillämpningsdokument för EN 1997-1 kapitel 9, stödkonstruktioner.

Delarna kompletterar varandra. Föreskrifterna, handlingar, mm gäller i den rangordning som ger den största totala säkerheten.

Text under Konstbyggnadsflik, mm, gäller som kravtext. Avsteg beslutas skriftligen av styrgrupp och med angivande av motiv till avstegen. Vid risk för försvårad skötsel eller högre driftskostnader ska avsteg godkännas av chef för avdelningen för offentlig miljö. Avsteg ska utan undantag förankras med verksamhetsansvarig.

Innan en bro, konstbyggnad eller kaj tas över av sektionen för Teknik och Konstruktioner, så ska alla anmärkningar från slutbesiktning och eventuell efterbesiktning vara åtgärdade. Projektledare är ansvarig.

Överlämnandet ska dokumenteras i protokoll. Projektledare kallar till mötet och för protokoll.

Med ritningar och handlingar avses relationsritningar, ritningsförteckning, konstruktionsberäkningar, dokumentationspärm samt skötselanvisningar och andra dokument av betydelse för drift och underhåll under objektets tekniska livslängd.

5.1.3.3 Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA)

Broar och konstbyggnader projekteras och byggs ALLTID med egen teknisk beskrivning.

Alla ingående materials egenskaper och arbetsutförande ska framgå på arbetsritningar, arbetsbeskrivningar och på relationshandlingar. Detta så att arbetsplatsen har all information och att handlingar även kan läsas utan ett standardbibliotek om 50 år.

Hänvisningar av typen ”Utryckningsfordon enligt Figur B.3-3” accepteras inte utan anges med text ”Utryckningsfordonet består av fyra axellaster ….. ingå i axellasterna” samt att figuren ritas in på ritning.

5.3.3 Kontroll av konstruktionsredovisning

Arbetshandlingar och konstruktionsberäkningar ska vara godtagna av beställaren innan de får ligga till grund för arbetets utförande.

5.3.3.5.3 Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt 15 arbetsdagar för den första kontrollen och 10 arbetsdagar när reviderade handlingar sänds in.

5.3.3.7 Kontroll av konstruktionsredovisning som upprättas av entreprenör

Nedanstående text gäller även för kontroll av konstruktionsredovisning som upprättats av konsult på uppdrag av Malmö stad (5.3.3.6).

Texten kompletteras med:

Det ingår att upprätta och tillhandahålla handlingar såsom beskrivningar, arbetsritningar, beräkningar, mm för objektet och för det som används vid objektets genomförande.

Handlingar ska vara skrivna på svenska, stavningskontrollerade, vara tydligt upprättade med förklarande text, hänvisningar till normer, material, geotekniska förhållanden, mm så att de lätt kan följas och kontrolleras. Detta ska vara uppfyllt vid risk att handlingarna annars returneras för att förtydligas. Förlängning av kontraktstiden kommer inte att medges.

Samtliga handlingar som sänds till beställaren för kontroll ska skickas in i en omgång digitalt i pdf. Handlingsförteckning över konstruktionsredovisnings delar och deras gällande version ska bifogas.

Redovisning av projekteringsplan

Projekteringsplan ska upprättas av projekteringsledaren och godkännas av beställaren. Upprättade handlingar ska insändas samtidigt för granskning. Granskning kommer inte att påbörjas förrän samtliga upprättade handlingar har inkommit. Undantag kan medges i större projekt.

Nyttjanderätt till handlingar

Med tillägg till kontrakt gäller att beställaren har ägande- och full nyttjanderätt till samtliga handlingar. Nyttjanderätten innebär att beställaren har rätt att framställa exemplar av handlingarna samt arbetsresultat i såväl ursprungligt som av beställaren ändrat skick.

Om beställaren, i egenskap av ägare eller brukare av objektet, avser att ändra i objekt eller vidta någon åtgärd för dess förvaltning, får denne utan entreprenörens medgivande och utan att betala ersättning, använda resultatet av uppdraget i ett sådant syfte. Entreprenören ansvarar för att framtagna handlingar och övrigt resultat av uppdraget får användas av beställaren.

5.3.3.7.3 Handläggningstider

Handläggningstiden är normalt 15 arbetsdagar för den första kontrollen och 10 arbetsdagar när reviderade handlingar sänds in.

5.3.3.9 Märkning

Efter det att beställaren godtagit handlingarna för byggande ska kontraktsparten låta märka arbetsritningar och beskrivningar enligt:

"Godtagen för byggande enligt Malmö stads skrivelse, daterad 202*-**-**".

Märkningen ska på ritningar placeras omedelbart över namnrutan. Märkningen ska på beskrivningar placeras på framsidans nedre del.

5.3.4 Registrering och koppling i Trafikverkets system för förvaltning av byggnadsverk och konstruktioner (BaTMan)

Utförs av beställaren.

5.4.5 Språk

Samtliga handlingar ska upprättas på svenska.

5.4.7.1 Allmänt

Exempel på hur namn ska skrivas i ritningshuvudet, där "Typ av ritning" t.ex. avser Sammanställningsritning I, Måttritning, Armeringsritning, mm.

Bro 425
Vägbro för Nya vägen över Gamla vägen, i Malmö

Typ av ritning

5.4.7.2 Sammanställningsritning

Text kompletteras med att:

Sammanställningsritning I till en bro ska minst bestå av elevation och plan för att beskriva bron i sin helhet, sektioner (minst en tvärsektion behövs) samt en situationsplan för att beskriva broläget. På planen ska koordinattecken anges. Sammanställningsritning ska också uppfylla krav enligt 8 bilaga 2.

Sammanställningsritning II som är av typen "Text och föreskrifter" beskriver konstbyggnadens tekniska del i text. Utöver uppgifter i bilaga 3 ska även armeringsmängd, stålvikt, betongvolym, målningssystemens olika kulörer, storlek på målade ytor anges. Sammanställningsritning ska också uppfylla krav enligt 8 bilaga 2.

5.4.10 Relationshandling

Fullt färdiga och signerade relationshandlingar, för samtliga ingående delar, ska överlämnas till sektion Teknik och konstruktioners verksamhetsansvariga senast 2 veckor före slutbesiktning. Överlämnandet ska dokumenteras i protokoll.

Efter det att beställaren godtagit handlingarna som relationshandlingar ska kontraktsparten låta märka handlingarna med text enligt:

"Godtagen som relationshandling enligt Malmö stads skrivelse, daterad 202*-**-**".

Även dwg-filer ska överlämnas.

Relationshandlingar upprättas i koordinatsystem Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000.

Handlingar hålas, sätts i JOPA-pärmar med gul rygg efter svensk standard med tydlig text på både rygg och framsida, namn på konsult, ansvarig projektledare och konstruktör med deras namnteckning samt datum. Pärmar ska innehålla register och innehållsförteckning.

5.4.11 Användning av BIM-modeller

Oavsett om BIM-modeller används, så ska relationshandlingar enligt 5.4.8.7-5.4.8.8 samt 5.4.10 överlämnas. BIM-modeller ska/får anses vara internt projektet.

Kontaktinformation

sv