$left
$middle

Dimensionering

Krav under dimensionering kompletterar TRVINFRA-00227.

7.1.6.2.1.2 Tillägg till SS-EN 1991-2 för konstruktion i väg eller gång- och cykelväg

5.3.2.3 (1)P. GC-banor samt GC-broar som har en körbar anslutning till en anslutande GC-väg eller till en annan väg ska dimensioneras för ett ytterligare servicefordon motsvarande ett utryckningsfordon enligt följande.

Utryckningsfordon består av 4 axellaster om 80 kN med avstånden 3,8 m, 1,3 m och 1,3 m. Axellasterna består av två punktlaster om 40 kN med ett centrumavstånd av 2,0 m och lastytan är en rektangel med sidorna 0,2 m i vägens längdriktning och 0,6 m i dess tvärriktning. Fordonet ska anses symmetriskt placerat i ett körfält med bredden 3,0 m. Dynamiska effekter ska anses ingå i axellasterna.

7.1.10.1 Minimiarmering

7.1.10.1.1 Allmänt

Om inget annat ges av beräkningar eller annat regelverk så ska alla ytor, med undantag av kantbalkar och underkant bottenplatta, utföras med en minimiarmering om minst Ø12s200.

7.2.4.2.1 Länkplatta

Broar och andra konstbyggnader med tvära slut ska utföras med länkplattor som ska läggas upp på ett minst 150 mm brett upplag.

Upplaget ska utformas såfyll att vinkeländring medges och glidning förhindras.

En länkplattas översida lutas ≥ 10 % från bron och mot banken.

7.2.8.2.2 Rörelsekapacitet

Eftersom rörelsediagram ska anges på ritning eller i beskrivning kan temperatur vid tidpunkt för montering anses vara känd vid tillämpning av SS-EN 1991-1-5, 6.1.3.3(5).

Övergångskonstruktion utformad enligt Banverkets ritning enligt delen ”Allmänna krav”, 6.3.4.2 uppfyller krav som ställs på övergångskonstruktion om rörelserna är inom de gränser som anges på respektive ritning.

7.3.4.2 Spont

Spont ska dimensioneras för mycket hård slagning i kalkberg och ska ha en styvhet och stålkvalitet därför.

Tillfällig spont dimensioneras som permanent spont men med krav på anpassad livslängd samt utredning om den ska lämnas kvar och kapas på rätt nivå eller dras upp.

7.3.4.2.2 Permanent spont

En permanent spont ska utformas så att vattnet inte rinner över spontens krön. Normalt minst 100 mm visning för vatten men minst 200 mm visning om nerkörningsskydd.

7.3.4.5 Stödkonstruktion av armerad jord

En stödkonstruktion av stenfyllda nätkorgar, s.k. gabionmur, är ett exempel på en stödkonstruktion av armerad jord. En gabionmur dimensioneras enligt TRVINFRA-00230, Geokonstruktion, Dimensionering och utformning.

Kontaktinformation

sv