$left
$middle

Tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer

När nya lekplatser anläggs ska tillgänglighetskraven enligt ALM 2 och Enkelt avhjälpta hinder i enlighet med PBL 17 kap 21a§ och HIN1 uppfyllas.

Riktlinjerna som följer har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar och förståelse vid projektering av lekplatser. Riktlinjerna ska utgöra underlag vid utformning och projektering av nya lekplatser och leda fram till välmotiverade ställningstagande mellan krav på tillgänglighet, säkerhet och önskemål om spännande lekplatser.

Allmänna riktlinjer

  • Olika funktionsnedsättningar ställer olika krav på utemiljön som bör beaktas vid projektering av lekplatser. Det finns många olika former av funktionsnedsättningar av rörelse- eller orienteringsförmåga, nedsatt kognitiv förmåga och funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom.
  • Lekplatsen ska utformas med hänsyn till barn och medföljande med funktionsvariationer.
  • Tillgängligheten gäller i första hand för barn men även för medföljande.
  • Funktionsvariationer hos äldre barn ställer krav på att lekredskap och lekmiljöer är utformade även för större kroppar.
  • För att uppnå en spännande och bra lekmiljö ska tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverka.
  • En avvägning kan behöva göras kring vad den specifika lekplatsen/lekmiljön kan rymma. Närliggande lekplatser och park- och naturområden kan komplettera varandra.

Att tänka på vid gestaltning av lekplatser och lekmiljöer

Framkomlighet

Markmaterial ska göra det möjligt för alla att ta sig fram till lekplatsens viktigaste delar och funktion. Gummiasfalt rekommenderas inte. Se handlingplan för utfasning. Avstånd och bredder ska vara anpassade så att man kan ta sig runt både inom lekplatsen och på gångarna som leder till lekplatsen. Nivåskillnader ska vara genomtänkta.

Orientering och kontraster

Lekplatsens struktur och rumsindelning ska vara tydlig och lättbegriplig. Lekredskapen får gärna ha en kontrast i ljushet mot omgivande ytor. Gångar, kanter, entréer och redskap ska vara väl synliga genom visuella och/eller andra kontraster. Placering av gungor och andra rörliga inslag bör tänkas igenom.

Olika barn behöver utmanas på olika sätt. Lekplatsen ska innehålla en variation av miljöer och material som stimulerar till olika typer av lek. Lekplatsen ska erbjuda lek i lägen där man får lugn och ro med ett minimum av stimuli.

Utrustning

Lekredskapen ska väljas utifrån funktion och utmaning.

Detta ska alltid vara tillgänglighetsanpassat:

  • Tillgänglig lek med löst material ska alltid finnas på lekplatsen. Typritning på bakbord som kan användas finns i Teknisk handbok.
  • Minst en gunga ska gå att nå från rullstol. På temalekplatser finns krav på minst en tillgänglig gunga. På lekplatser rekommenderas en variation av gungsitsar.
  • Det ska finnas sittplatser och bord som kan användas av alla, även om man t.ex. är rullstolsburen.

Miljö

Alla barn är känsliga mot solstrålning. Växtlighet ska väljas och placeras så att den på delar av lekplatsen ger möjlighet till lek i skugga.

Naturmiljö

Lekplatsen ska innehålla naturmiljö av något slag. Dessa miljöer är mycket viktiga då de medverkar till att skapa friare lek på allas villkor. Lekplatsen ska därför innehålla naturlika och fria lekytor som t.ex. lekbuskage och genom växtlighet skapade platser där man kan dra sig undan.

Tillgänglighet i park- och gatumiljö

Mer riktlinjer finns under avsnittet för tillgänglighet.

Kontaktinformation

sv