$left
$middle

Lekplatser

Lekplatser är en viktig del av stadsmiljön för att skapa attraktiva och trivsamma miljöer för barn och vuxna.

Krav

Generellt

I gestaltnings- och projekteringsskede ska lekplatsens kvalité säkerställas genom avstämning med beställare.

Malmö stad eftersträvar lekplatser med hög kvalitet.

  • Lekplatsen ska lokaliseras och utformas med tanke på lekvärde, barnperspektiv och tillgång till lekvänlig grönska.
  • Lekplatsen ska ha en spännande och utvecklande utformning som stimulerar till olika typer av lek som till exempel roll-lek, trygg lek, vild lek och utforskande lek. Möjlighet ska finnas till formbar lek med lösa material, gunglek och rutschlek. Lekplatsen ska även utformas med hänsyn till målpunkter, rörelsemönster och aktivitetsgrad.
  • Lekplatsen ska till ytan vara stor nog för att tillgodose olika typer av lekbehov. Det innebär att även gröna ytor som träd- och buskplanteringar med möjlighet till lek, ska räknas till lekplatsens yta.
  • Lekplatsen ska tillgodose barns behov i olika åldrar.
  • Lekplatsen ska utformas med hänsyn till barn och medföljande med funktionsvariationer.
  • Lekplatsen ska erbjuda lek i sol och skugga. Lek för mindre barn, exempelvis sandlek, ska placeras helt eller delvis i skugga.
  • Lekplatsen ska fungera väl ur ett drifts- och underhållsperspektiv.

Se Lekplatsprogrammet för vidare beskrivning av lekplatsens innehåll.

Kategorier

Malmö stad har 3 kategorier av lekplats:
  • områdeslekplats
  • stadsdelslekplats
  • temalekplats
Lekplatsteam ska kontaktas om vilken kategori lekplatsen ska tillhöra. Beskrivning av kategorierna finns i Lekplatsprogrammet.

Typritningar

För typritning tillgängligt bakbord samt sandlådesarg och kantsarg, se A3 TYP Tillgängligt bak- och sandbord samt A3 TYP Sarg. Typritningarna kan användas men det är inget krav.

Säkerhet

Svensk standardsamling SS-EN 1176 och SS-EN 1177 för lekplatser ska följas.

Lekredskapens säkerhetsyta alternativt fri fallyta ska framgå på ritning. Vid specialtillverkning av lekredskap ska auktoriserad leksäkerhetsbesiktningsperson anlitas. Alla brunnar ska vara låsta och försedda med fallskydd.

Gungor och andra typer av utrustning som innehåller tvingande rörelse ska placeras på ett sådant sätt att konflikt med annan utrustning/rörelse inte uppstår. Om detta uppfylls behöver inte staket användas.

Tillgänglighet

Tillgänglighet ska vara en naturlig del av utformningen. Utformningen ska anpassas med hänsyn till barn med funktionsvariationer.

En variation av lekvärden bör tillgodoses för barn med funktionsvariation i alla åldrar.

När nya lekplatser anläggs ska tillgänglighetskraven enligt ALM 2 och Enkelt avhjälpta hinder i enlighet med PBL 17 kap § 21a och HIN1 uppfyllas.

Material på mark

Alla ytor på lekplatsen ska vara dränerade.

Strid sand och baksand ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Konstmaterial som till exempel plast och gummi, bör inte användas. Se Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter.

Trä får inte vara kreosotbehandlat, ej heller innehålla krom eller arsenik.

Material som kan användas är till exempel barkflis, träflis och stenmjöl.

Växtval

Växtligheten utgör en del av lekmiljön och ska tåla att vistas i och leka i. Generellt rekommenderas varierad växtlighet, t.ex. flerskiktad och flerstammig vegetation.

Växtlighet ska väljas och placeras så att den på delar av lekplatsen ger möjlighet till lek i skugga.

Allergena eller giftiga växter ska inte användas.

Utrustning

Papperskorgar i lämplig omfattning ska alltid finnas på lekplatsen.

Bord och bänkar, varav minst ett tillgängligt alternativ, ska alltid finnas på lekplatsen.

På lekplatser rekommenderas en variation av gungsitsar.

Tillgänglig gunga ska alltid finnas på temalekplatser.

Babygunga ska alltid finnas på lekplatsen.

Tillgängligt bakbord för lek med löst material, t.ex. sand, ska alltid finnas på lekplatsen.

För fler exempel på typ av utrustning och innehåll, se Lekplatsprogrammet. Mer krav finns under utrustningsdelen av Teknisk handbok.

Belysning

Belysning ska alltid finnas på lekplatsen.

Typ av stolpe och armatur beror på lekplatskategori och typ av område/park och ska stämmas av med beställare.

Informationsskyltar

Skylt ska alltid finnas på lekplatsen. Kontakt tas med beställare.

Förvaltning

Framkomlighet för arbetsfordon ska vara säkrat för löpande skötsel och underhåll, t.ex. vid städning, sandbyte och byte av armatur. Bredd på gångväg fram till lekplats och inne på lekplatsen ska vara tillräcklig för arbetsfordon att ta sig in och köra runt utan backrörelse, dock minst 2,8 m bredd.

Kontaktinformation

sv