$left
$middle

Perenner

Perenner tillför många värden i staden. De ska väljas med omsorg vad gäller artval, placering och växtsubstrat. Perenner ska ses som ett smycke som förstärker karaktären på en plats eller i en miljö.

Klassificering av skötselintensitet

Perenner har olika syften och skötselintensitet. Perenner har olika syften och skötselintensitet. Skötselintensiteten delas in i tre klasser, 1-3 nedan.

Utifrån denna indelning ska planteringar med perenner väljas varsamt och vara välgrundade. Val av perenner måste göras med god kunskap om växtplats och art. Val av perenner ska anpassas till den angiva platsen.

Klass 1: Ytor med perenner med mycket högt prydnadsvärde

Ytor med perenner med mycket högt prydnadsvärde
Perenner med mycket högt prydnadsvärde utgör viktiga smycken på strategiska platser i stadens parker och offentliga rum. Perennerna ska sluta tätt, ha en stomme av långlivade arter och ha ett högt prydnadsvärde under stor del av året. Väljs till ytor med högre skötselnivå, 3-4 gånger per år.

Klass 2: Ytor med marktäckande perenner

Marktäckande perenner ska klara att sluta sig snabbt över en yta efter plantering och även sluta sig över marken i högsäsong. Artvalet ska vara perenner som är långlivade. Väljs till ytor med lägre skötselnivå, 1–2 gånger per säsong.

Klass 3: Perenner i trafikmiljöer

Perenner i trafikmiljö är inget som eftersträvas. Vid användning av perenner i svårskötta ytor, så som trafikmiljöer, ska detta vara väl förankrat med driftansvarig och beställare. Inga skötselintensiva perenner ska användas i dessa ytor.

Krav

Vid gestaltning, planering och projektering gäller följande krav:

  • Stommen av planteringen ska bestå av tåliga, långlivade arter/sorter, anpassade till offentliga miljöer.
  • Artval ska anpassas till platsens ståndortsförhållanden.
  • Växtsubstrat ska vara lämpat till valda arter.
  • Alla ytor ska inhägnas under etablering, vid tillfällig inhängning används nätstaket med överliggare. De ytor som har risk för tramp ska gestaltas med permanenta staket från början.
  • Etableringsskötsel under garantitiden ska anpassas till växter som används. Skötselintensiva arter/sorter ska ha tätare skötselintervaller och kan i vissa fall kräva särskilda skötselåtgärder. Alla projektspecifika krav skrivs in i projektets AMA-beskrivning.

Särskilda krav på växtbädd m.m hittas under AMA-mallar.

Kontaktinformation

sv