$left
$middle

Naturlika planteringar

Naturlika planteringar bidrar med att skapa en inramning som efterliknar hur naturen hade utvecklats på egend hand i ett område.

Krav

Inhängning

Planteringen måste inhägnas för att undvika viltskador. Se till att stängslet är tillräckligt tätt och högt.

Marktäckningsduk

För säker etablering ska marktäckningsduk användas. Krav på duk hittas under AMA-mallar.

Målbeskrivningsplan vid naturmiljöer med varierande beståndstyper

För anläggningar där det förekommer naturmiljöer med varierande beståndstyper ska en målbeskrivningsplan tas fram.

Den ska innehålla anvisning om hur gestaltaren/projektören tänkt sig att anläggningen ska se ut när den är fullt utvecklad och beskriva avsikten med planteringsytan genom bland annat ett illustrerat exempel (struktur).

Texten ska vara kort och koncis och beskriva ytans funktion, till exempel för en landskapsplantering som ska utvecklas till en blandlövskog med flerskiktade bryn.

Frågor som ska besvaras:

 • Hur är det tänkt att planteringen/skogen ska se ut efter exempelvis 20 år?
 • Ska brynet vara ett slutet eller öppet bryn?
 • Vilka träd ska vara de slutliga träden?
 • Ska det utföras ett marktäckande skikt vid någon tidpunkt?

Riktlinjer

Landskapsplantor

Följande kan beaktas vid plantering med landskapsplantor:

 • Se till att ytan är så sammanhängande som möjligt.
 • Se till att raderna är så långa som möjligt.
 • Se till att släntlutningarna inte överskrider 1:4 om en maskin ska kunna köra där
 • Välj gärna växtmaterial av sydsvenskt ursprung.
 • Barrotsplantor är lättare att hantera än täckrotsplantor. De senare kan vara svåra att få tag på samtidigt som det ofta är problem med att klumpen torkar ut.
 • Innan plantering: Se till att ytan harvats några gånger. Detta minimerar ogräsuppslag.
 • Om du vill ha täta brynplanteringar görs dessa senare när det inte finns behov av ogräsbekämpning med maskin.
 • Fältskikt anläggs i senare skede, när beståndet slutit sig.

Kontaktinformation

sv